หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
Banjiang Subdistrict Administrative Organization
 
จ่าเอกจัตตุรน คำหงษ์ศา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banjiang.go.th/org... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับ อบต.
3.เลือกโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banjiang.go.th/sta... https://www.banjiang.go.th/sta... https://www.banjiang.go.th/sta... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู บุคลากร
ลิงค์ 1 ข้อมูลผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)
ลิงค์ 2 ข้อมูลสมาชิกสภา
ลิงค์ 3 ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับ อบต.
3.เลือก อำนาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผน
3.เลือก แผนอื่นๆ
4. เลือก แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banjiang.go.th/con... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับ อบต.
3.เลือก ติดต่อ
-แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banjiang.go.th/pro... https://www.banjiang.go.th/law... https://www.banjiang.go.th/law... https://www.banjiang.go.th/law... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ภายใน อบต.
3.เลือก กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ 1 -ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ลิงค์ 2 -พรบ.พรก
ลิงค์ 3 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ลิงค์ 4 -ระเบียบปฏิบัติอื่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banjiang.go.th/new... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ข่าวสาร
3.เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banjiang.go.th/con... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รับเรื่องราวร้องเรียน
3.เลือก ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
o9 Social Network https://www.facebook.com/Banji... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.คลิก สัญลักษณ์ เฟสบุ๊ค มุมขวาบน

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.banjiang.go.th/web... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู ล่างสุด
3.เลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
-แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.banjiang.go.th/pro... https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผน
3.เลือก แผนอื่นๆ
4. เลือก แผนดำเนินงานประจำปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.banjiang.go.th/pro... https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รายงาน
3.เลือก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
เรื่อง  รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 6 เดือนแรก (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566)
- รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 6 เดือนแรก (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผน
3.เลือก แผนอื่นๆ
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.banjiang.go.th/pro... https://www.banjiang.go.th/ser... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูการดำเนินงาน
3.เข้าเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.banjiang.go.th/ser... https://www.banjiang.go.th/pro... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู คูมือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.banjiang.go.th/pro... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู รายงาน
3. เลือก สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service https://www.banjiang.go.th/con... https://www.banjiang.go.th/con... https://www.banjiang.go.th/con... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู เรื่องราวร้องเรียน

ลิงค์ 1 -ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ลิงค์ 2 -ร้องเรียนร้องทุกข์

ลิงค์  3-ร้องเรียนทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู แผน
3. เลือก แผนจัดหาพัสดุ
4. เลือก แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.banjiang.go.th/new... https://www.banjiang.go.th/new... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู รายงาน
3. เลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2566
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2565
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู การบริหารงานบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.banjiang.go.th/pro... https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู การบริหารงานบุคคล
3.เลือก การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.banjiang.go.th/pro... https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู การบริหารงานบุคคล
3.เลือก การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.banjiang.go.th/pro... 1.เข้าหน้าหลักเว็ปไซต์
2.ไปที่เมนู การบริหารงานบุคคล
3.เลือก การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.banjiang.go.th/con...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.banjiang.go.th/con...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.banjiang.go.th/con...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.banjiang.go.th/pro... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT)ประจำปีงบประมาณ 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-650-4409
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260  
โทรศัพท์ : 044-100-335 โทรสาร : 044-100-335  
จำนวนผู้เข้าชม 221,146 เริ่มนับ 3 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10