หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเจียง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
Banjiang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
 
จ่าเอกจัตตุรน คำหงษ์ศา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 10 
   
 
 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


จ้างซ่อมแซมฝายลำห้วยบง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนคูณ หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]

   
 
ข่าวสารภายนอก

ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
กำชับแนวทางการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 50 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 30 
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
** ด่วนที่สุด ** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ โอนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในหัวข้อ ความรับผิดชอบ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseaes 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
**ด่วนที่สุด** การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
 
อบต.หนองไผ่ กิจกรรม Big Cleaning Day [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตฺ.หนองไผ่(โคกดินแดง) [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระราชกุศล [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองไผ่ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมภาคีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ( [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.142-06 สายซับไม้แดงบ้านซับเจ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง ครั้งที่ 4/2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง ประชุมประชาคม หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์(คุ้มเนินพระจันทร์) ตามโครงการจัดเวทีประชาคม ป [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.256 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเสียว [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย 2/6/66 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ นายก อบต.นาฝาย พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักปลัด งานป้องกั [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
 


อบต.บ้านเจียง จ้างซ่อมแซมฝายลำห้วยบง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ห้วยยาง จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงก [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ (ปรากฎตามร่า [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.บำเหน็จณรงค์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล4 (ทิศใต้) [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านเป้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเซียงน้อย บ้านเป้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังชมภู จ้างซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กฉ 1033 ชัยภูมิ (กองสาธารณสุขและสิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังชมภู ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังชมภู จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังชมภู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๑-๐๓๒ สายทางเลียบอ่างเก็ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


ทต.คอนสาร จ้างเหมาซ่อมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาเสียว ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาเสียว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิพม์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาเสียว จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว โดยวิธี [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาฝาย ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาฝาย ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการดูแลรักษาต้นไม้ถนนเฉลิมเกียรติ (กิจกรรมเก็บขยะบ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาฝาย ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.นาฝาย ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาฝาย (กองสวัสดิการสังคม) [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองโดน ซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ อ.1 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสะแก จำนวน 17 ชุดๆ [ 2 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองโดน ซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ 1 อ.1 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้านหญ้า จำนวน [ 2 มิ.ย. 2566 ]
 
กระดานสนทนา
 
   
สำรวจความคิดเห็น
 
   
LINK
ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
     
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
         
ดูทั้งหมด
 
ดูทั้งหมด
วัดปราสาทดินหรือวัดเจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS:โรงเรียน) ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.
(e-Plan)
 
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 
ระบบสารบรรณ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อปท. ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ระบบการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(e-learning)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ฝากข่าว อปท.
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban
 
ทะเบียนหนังสือรับ E-mail กลาง
เข้าระบบสารบรรณฯ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)  
 
ระบบ eService
 
แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ (อบต.บ้านเจียง จ.ชัยภูมิ)
แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ จองคิวออนไลน์ (Smart Q) อบต.บ้านเจียง
ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-650-4409
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260  
โทรศัพท์ : 044-100-335 โทรสาร : 044-100-335  
จำนวนผู้เข้าชม 72,757 เริ่มนับ 3 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
 
facebook
อบต.บ้านเจียง
facebook
อบต.บ้านเจียง
อบต.บ้านเจียง